کلاس خصوصی دورامون
1 جلسه آموزش : 1.500.000 تومان
2 جلسه آموزش : 3.000.000 تومان
3 جلسه آموزش : 4.500.000 تومان
5 جلسه آموزش : 7.000.000 تومان
10 جلسه آموزش : 15.000.000 تومان

(یک مدرس ، یک هنرجو)
آموزش گروهی دورامون
(یک مدرس ، 3 تا 7 هنرجو)
1 جلسه آموزش : 1.000.000 تومان (برای هر هنرجو)
2 جلسه آموزش : 2.000.000 تومان (برای هر هنرجو)
3 جلسه آموزش : 3.000.000 تومان (برای هر هنرجو)
All rights of this site belong to "DORAMON" brand 2024